Scorecards previous years

2023

DAY 3 – 2023

Pistol:

DOA2023 Day 3 Rifle Final Men Junior Scorecards

DOA2023 Day 3 Pistol Final Men-Women Junior Scorecards

DOA2023 Day 3 Pistol Final Women Scorecards

DOA2023 Day 3 Pistol Qualification Men-Women Junior Scorecards

DOA2023 Day 3 Pistol Qualification Women Scorecards ny

DOA2023 Day 3 Pistol Final Men Scorecards

DOA2023 Day 3 Pistol Qualification Men Scorecards

Rifle:

DOA2023 Day 3 Rifle Final Women Junior Scorecards

DOA2023 Day 3 Rifle Qualification Women Junior Scorecards

DOA2023 Day 3 Rifle Final Women Scorecards

DOA2023 Day 3 Rifle Qualification Men Junior Scorecards

DOA2023 Day 3 Rifle Qualification Women Scorecards

DOA2023 Day 3 Rifle Final Men Scorecards

DOA2023 Day 3 Rifle Qualification Men Scorecards ny

DOA2023 Day 3 Rifle Qualification Veteran Scorecards ny

DAY 2 – 2023

Pistol:

DOA2023 Day 2 Pistol Final Men Scorecards

DOA2023 Day 2 Pistol Qualification Men Scorecards

DOA2023 Day 2 Pistol Final Men – Women Junior Scorecards

DOA2023 Day 2 Pistol Final Women Scorecards

DOA2023 Day 2 Pistol Qualification Men – Women Junior Scorecards

DOA2023 Day 2 Pistol Qualification Women Scorecards

Rifle:

DOA2023 Day 2 Rifle Final Men Scorecards

DOA2023 Day 2 Rifle Final Women Scorecards

DOA2023 Day 2 Rifle Qualification Men Scorecards

DOA2023 Day 2 Rifle Qualification Veteran Scorecards

DOA2023 Day 2 Rifle Final Women Junior Scorecards

DOA2023 Day 2 Rifle Qualification Women Scorecards

DOA2023 Day 2 Rifle Final Men Junior Scorecards

DOA2023 Day 2 Rifle Qualification Women Junior Scorecards

DOA2023 Day 2 Rifle Qualification Men Junior Scorecards

DAY 1 – 2023

Pistol:

DOA2023 Day 1 Pistol Final Elimination Men-Women Junior Scorecards

DOA2023 Day 1 Pistol Qualification Men-Women Junior Scorecards ny

DOA2023 Day 1 Pistol Qualification Women Scorecards ny

DOA2023 Day 1 Pistol Qualification Veterans Scorecards

DOA2023 Day 1 Pistol Final Men Scorecards

DOA2023 Day 1 Pistol Qualification Men Scorecards

Rifle:

DOA2023 Day 1 Rifle Qualification Women Junior Scorecards

DOA2023 Day 1 Rifle Qualification Vetarans Scorecards

DOA2023 Day 1 Rifle Qualification Men Scorecards

DOA2023 Day 1 Rifle Qualification Men Junior Scorecards

DOA2023 Day 1 Rifle Final Women Scorecards

DOA2023 Day 1 Rifle Qualification Women Scorecards_new

MIXED TEAM – THURSDAY 2023

Pistol:

DOA2023 Mixed Team Pistol Gold Final Scorecards

DOA2023 Mixed Team Pistol Bronze Final Scorecards

DOA2023 Mixed Team Pistol Scorecards

Rifle:

DOA2023 Mixed Team Rifle Gold Final Scorecards

DOA2023 Mixed Team Rifle Bronze Final Scorecards

DOA2023 Mixed Team Rifle Scorecards

2020

DAY 3 – 2020

DOA2020 Day3 Scorecards Pistol Qualification Men

DOA2020 Day3 Scorecards Rifle Qualification Women

DOA2020 Day3 Scorecards Rifle Qualification Men

DOA2020 Day3 Scorecards Pistol Qualification Women

DOA2020 Day3 Scorecards Pistol Qualification Women Junior

DOA2020 Day3 Scorecards Rifle Qualification Women Junior

DOA2020 Day3 Scorecards Pistol Qualification Men Junior

DOA2020 Day3 Scorecards Rifle Qualification Men Junior

DOA2020 Day3 Scorecards Rifle Qualification V45 1

DOA2020 Day3 Scorecards Rifle Qualification V45

DAY 2 – 2020

Day2 Scorecards Rifle Qualification V45

DOA2020 Day2 Scorecards Pistol Qualification Men Junior

DOA2020 Day2 Scorecards Rifle Qualification Men Junior

DOA2020 Day2 Scorecards Pistol Qualification Women Junior

DOA2020 Day2 Scorecards Rifle Qualification Women Junior

DOA2020 Day2 Scorecards Pistol Qualification Men

DOA2020 Day2 Scorecards Rifle Qualification Women

DOA2020 Day2 Scorecards Pistol Qualification Women

DOA2020 Day2 Scorecards Rifle Qualification Men

DAY 1- 2020

DOA2020 Day1 Scorecards Pistol Qualification Women

DOA2020 Day1 Scorecards Rifle Qualification Men

DOA2020 Day1 Scorecards Rifle Qualification Women Junior 1

DOA2020 Day1 Scorecards Pistol Qualification Men

DOA2020 Day1 Scorecards Rifle Qualification Women

DOA2020 Day1 Scorecards Rifle Qualification Men Junior

DOA2020 Day1 Scorecards Pistol Qualification Men Junior

DOA2020 Day1 Scorecards Pistol Qualification Women Junior

DOA2020 Day1 Scorecards Rifle Qualification Women

DOA2020 Day1 Scorecards Rifle Qualification Women Junior 2

DOA2020 Day1 Scorecards Rifle Qualification V45

DOA2020 Day1 Scorecards Rifle Qualification V45-1

2019

DAY 3 – 2019

Rifle

DOA2019 Day 3 Rifle Qualification Men Junior Scorecards

DOA2019 Day 3 Rifle Qualification Women Junior Scorecards

DOA2019 Day 3 Rifle Qualification Women Scorecards

DOA2019 Day 3 Rifle Qualification Men Scorecards

Pistol

DOA2019 Day 3 Pistol Qualification Men Junior Scorecards

DOA2019 Day 3 Pistol Qualification Women Junior Scorecards

DOA2019 Day 3 Pistol Qualification Women Scorecards

DOA2019 Day 3 Pistol Qualification Men Scorecards

DAY 2 – 2019

Rifle

DOA2019 Day 2 Rifle Qualification Men Junior Scorecards

DOA2019 Day 2 Rifle Qualification Women Junior Scorecards

DOA2019 Day 2 Rifle Qualification Women Scorecards

DOA2019 Day 2 Rifle Qualification Men Scorecards

Pistol

DOA2019 Day 2 Pistol Qualification Men Scorecards

DOA2019 Day 2 Pistol Qualification Men Junior Scorecards

DOA2019 Day 2 Pistol Qualification Women Junior Scorecards

DOA2019 Day 2 Pistol Qualification Women Scorecards

DAY 1 – 2019

Rifle

DOA2019 Day 1 Rifle Qualification Men Scorecards

DOA2019 Day 1 Rifle Qualification Women Scorecards

DOA2019 Day 1 Rifle Qualification Men Junior Scorecards

DOA2019 Day 1 Rifle Qualification Women Junior Scorecards

Pistol

DOA2019 Day 1 Pistol Qualification Women Scorecards

DOA2019 Day 1 Pistol Qualification Men Junior Scorecards

DOA2019 Day 1 Pistol Qualification Women Junior Scorecards

DOA2019 Day 1 Pistol Qualification Men Scorecards